RODO – obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Szkolenia Zawodowego Placówka Kształcenia Ustawicznego, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 30.

II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w kursach/szkoleniach, wykładowców, instruktorów oraz pracowników administracji odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Centrum Szkolenia Zawodowego, określonych przepisami prawa, w szczególności następującymi aktami:

· Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

· Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 24 października 2007 Nr 196 poz. 1420)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Mogą wystąpić przypadki, w których osoby uczestniczące w kursach/szkoleniach, wykładowcy, instruktorzy oraz pracownicy administracji będą proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób uczestniczących w kursach/szkoleniach, wykładowców, instruktorów oraz pracowników administracji nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe osób uczestniczących w kursach/szkoleniach, wykładowców, instruktorów oraz pracowników administracji będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

2. Po realizacji celu, dla którego zostały zebrane dane osobowe mogą być one przechowywane przez czas, który jest ustalony ustawowo, jednak nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Po tym okresie dane zostaną usunięte, zanonimizowane lub też przekazane podmiotowi uprawnionemu ustawowo do ich przejęcia.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Osoby uczestniczące w kursach/szkoleniach, wykładowcy, instruktorzy oraz pracownicy administracji mają prawo uzyskania od administratora:

· Dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach, okresie przechowywania;

· Sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia

· Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem;

· Ograniczenia przetwarzania kiedy jest kwestionowana ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

· Informacji o przenoszeniu danych osobowych

· Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

VI. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.

3. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

1. Osoby uczestniczące w kursach/szkoleniach, wykładowcy, instruktorzy oraz pracownicy administracji mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez osoby uczestniczące w kursach/szkoleniach, wykładowców, instruktorów oraz pracowników administracji i obsługi danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy o czym powinien poinformować administrator.

2. Jeżeli w przypadku obowiązku ustawowego podania danych osobowych, osoba nie poda swoich danych osobowych, nie zostanie zrealizowane zadanie ustawowe. Będzie to skutkowało konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. Jeżeli w przypadku wymogu umownego podania danych osobowych, osoba nie poda swoich danych osobowych, umowa nie zostanie zrealizowana.

4. Jeżeli podanie danych osobowych będzie warunkiem zawarcie umowy, osoba nie poda swoich danych osobowych, umowa nie zostanie zrealizowana.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Dane osobowe osób uczestniczących w kursach/szkoleniach, wykładowców, instruktorów oraz pracowników administracji i obsługi nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.